Szociális tűzifa igénylés 2020-ban

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 9/2020. (X. 30.) rendelete alapján tűzifát az alábbi feltételekkel lehet igényelni:

Az igényléshez szükséges kérelem (melléklet) itt letölthető.

II. A támogatás feltételei

2. §.

(1)Az önkormányzat a rendelkezésre álló keret mértékéig, vissza nem térítendő természetbeni támogatásként szociális tűzifát biztosíthat annak a Lovasberény község közigazgatási területén életvitel szerűen lakó és ott lakcímmel rendelkező - aki fa- vagy vegyes tüzelésű fűtési rendszert használ, - szociálisan rászoruló személynek,

 

a.) jövedelemre tekintet nélkül
aa.) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
(továbbiakban Szt.) szerint aktív korúak ellátásában részesül, vagy
ab) az Szt. szerinti időskorúak járadékában részesül, vagy
ac.) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.

b.) Annak a szociálisan rászorulónak, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 300%-át (28.500x300%=85.500.-Ft), egyedül álló esetén az öregségi nyugdíjminimum 350 %-át (28.500x350%=99.750.-Ft) nem haladja meg.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt jövedelmi viszonyoktól eltérően szociális célú tűzifa támogatásban részesíthető méltányosságból az is, aki rendkívüli élethelyzetbe került, és segítség nélkül téli tüzelését más módon nem tudja megoldani.

(3) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától. Amennyiben az ingatlanon több önálló lakás került kialakításra, úgy a tűzifa támogatás lakásonként adható a jogosultak részére. Ha egy ingatlanról több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.

3. §.

(1) Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra – függetlenül a 2. §. (1) bekezdésében meghatározott feltétel teljesülésétől – az a személy, család

a) aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel
fakitermelést végzett, vagy ilyen tevékenységből jövedelmet vagy tűzifát
szerzett,
b) azon ingatlan vonatkozásában, mely tűzifával egyáltalán nem fűthető.

(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás nem kérhető. Ellentétes állítás esetén környezettanulmány szükséges.

(3) A tűzifában részesülő személy a tűzifát nem értékesítheti, nem adhatja át másnak, csak saját használatra használhatja fel.

III. Hatásköri, eljárási rendelkezések

4. §.

(1) A támogatás megállapítása iránti eljárás az e rendelet 1. melléklete szerinti kérelemre indul.
A kérelmeket 2020. november 20. napjáig lehet a Lovasberényi Polgármesteri Hivatalnál benyújtani, amelyhez a kérelmező családjában élők jövedelmére vonatkozó igazolásokat is mellékelni kell.

(2) A kérelmeket a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester bírálja el, és a támogatásról határozattal dönt, legkésőbb 2020. november 26. napjáig.

(3) Egy személynek, vagy a családnak adható szociális tűzifa mennyisége legalább 1 m3, legfeljebb 3 m3 lehet, a beérkezett kérelmek számától függően.

(4) A döntést követő 15-30 munkanapon belül a polgármester gondoskodik a tűzifa kiszállításáról.

(5) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. mellékletét képező átvételi elismervény aláírásával igazolja.

(6) Az Önkormányzat a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.

Dr. Koncz László jegyző

Fejlesztések

szechenyi2020

mfp

E-ügyintézés

eugyintezes

Szennyvíz projekt

szennyviprojekt

Keresés

Akadálymentes honlap

akadalymentes

Belépés

Hírlevél

Oldalainkat 266 vendég és 0 tag böngészi